Wettelijke disclaimer

Wettelijke disclaimer

THOUGHTFUL APPROACH.
ESTABLISHED EXPERTISE.

Juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden website

Toegang tot deze website, daaronder inbegrepen alle publicaties en overige inhoud, wordt verleend onder de volgende voorwaarden, waaraan u gebonden bent indien u de website bezoekt.

Disclaimer

 • Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als juridisch advies.
 • De getoonde informatie is niet bedoeld om juridisch advies te vervangen of als alternatief daarvoor te dienen. Gelieve geen actie te ondernemen op basis van informatie op deze website zonder uw eigen passend juridisch advies in te winnen. Het inschakelen van een advocaat is een belangrijke beslissing die niet alleen mag worden gebaseerd op één enkele bron van informatie, met inbegrip van de inhoud op deze website. U kunt ons vragen om u aanvullende informatie over ons toe te sturen.
 • Deze website is niet bedoeld om een overeenkomst tussen u en een advocaat tot stand te brengen en communicatie via deze website brengt geen verhouding tussen advocaat en cliënt tot stand. Tenzij en totdat wij een formele relatie tussen advocaat en cliënt zijn aangegaan dient u geen vertrouwelijke informatie te sturen via deze website danwel via een op deze website geplaatst e-mailadres.
 • Als u met ons communiceert via e-mail via de 'Contact' pagina op deze website in verband met een zaak waarvoor wij u reeds bijstaan, vergeet dan niet dat dergelijke overdrachten niet zijn beveiligd. Wij raden u aan geen gevoelige of vertrouwelijke berichten te sturen, tenzij deze voldoende beveiligd zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongeoorloofde toegang door derden en/of corruptie door derden van aan Hausfeld verstuurde data.
 • Artikelen en andere publicaties zijn actueel op de dag van publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijk de huidige stand van het recht. Hoewel wij trachten zorg te dragen voor een juiste inhoud, kunnen wij de nauwkeurigheid en volledigheid ervan niet garanderen. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens gebruikers of jegens derden met betrekking tot het gebruik van het materiaal of de inhoud ervan, of voor fouten of omissies. Verwijzing of toegang tot andere websites op pagina’s van deze website dienen uitsluitend ter informatie, en Hausfeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig materiaal op websites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht en gebruik

HAUSFELD en annverwante logo's zijn dienstmerken en/of geregistreerde dienstmerken van Hausfled LLP in de Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen. 

Alle auteursrechten, dienstmerken en andere intellectuele eigendom in of van het materiaal berusten uitsluitend bij Hausfeld.

Behalve zoals hieronder uiteengezet, mag de inhoud en het materiaal op deze website niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, opgeslagen in een zoeksysteem, gedistribueerd of verzonden in welke vorm dan ook, of worden gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden. U mag kopieën van pagina's of materiaal voor uw eigen persoonlijke gebruik of gebruik door anderen binnen uw organisatie afdrukken of downloaden, vooropgesteld dat 

 • de pagina of het materiaal volledig wordt gekopieerd, zonder wijzigingen of redactie;
 • de inhoud niet wordt gebruikt als deel van een ander werk of publicatie voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, niet wordt gebruikt voor enig wederrechtelijk gebruik, of niet wordt gebruikt op een wijze die Hausfeld of onze onderneming in een kwaad daglicht kan stellen;
 • de inhoud niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming wordt gebruikt op een wijze die impliceert dat Hausfeld geassocieerd is met een derde partij of organisatie of dat Hausfeld deze derde partij of organisatie onderschrijft.

Hausfeld mag deze website zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde wijzigen, opschorten of beëindigen, voor onderhoud of om enige andere reden, en is niet aansprakelijk indien de website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Privacybeleid

Hausfeld streeft ernaar de privacy van de bezoekers van deze website te beschermen. Ons privacybeleid.

Over Hausfeld

 • Hausfeld is een wereldwijd advocatenkantoor dat actief is via vier afzonderlijk onderscheiden en onder toezicht staande rechtspersonen, die elk juridische en andere diensten verstrekken aan cliënten, volgens de toepasselijke wetgeving van de jurisdicties waarin zij werkzaam zijn. In landen waar Hausfeld zelf geen vestiging heeft, worden juridische diensten verleend in samenwerkingsverbanden met plaatselijke advocatenkantoren.
 • Gebruik van de naam ‘Hausfeld’ en termen of uitdrukkingen zoals ‘kantoor’, ‘advocatenkantoor’ of ‘internationale rechtspraktijk’ dient alleen het gemak en betekent niet dat de eenheden binnen Hausfeld samen een vennootschap vormen of verantwoordelijkheid aanvaarden voor elkaars handelen of nalaten. De juridische aansprakelijkheid voor het verlenen van diensten aan cliënten wordt vastgelegd in de voorwaarden die van toepassing zijn op de opdrachten die worden aangegaan tussen cliënten en de betrokken eenheid. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor het bepalen van de aansprakelijkheid voor de verleende diensten. Zonder specifieke overeenkomst of toestemming van een betrokken eenheid, is geen enkele eenheid van Hausfeld aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een andere eenheid van Hausfeld, noch zijn zij bevoegd om verplichtingen aan te gaan ten behoeve van een andere eenheid van Hausfeld of om deze(n) anderszins te verplichten.

Verenigde Staten van Amerika

Hausfeld LLP, een in het District of Columbia gevestigde limited liability partnership, oefent een rechtspraktijk uit in verschillende rechtsgebieden van de Verenigde Staten van Amerika.

 • Adverteren door Advocaten. Eerdere resultaten garanderen geen vergelijkbare uitkomst.
 • Het materiaal op deze website vormt geen aanbod tot het verrichten van diensten in een Staat waar onze advocaten niet zijn toegelaten en niet bevoegd zijn om de rechtspraktijk uit te oefenen.
 • Voor zover de regels van de Balie van de Staat van uw rechtsgebied ons ertoe verplichten een hoofdzetel en/of één enkele advocaat aan te wijzen die verantwoordelijk is voor deze website, benoemt Hausfeld LLP haar kantoor te Washington, D.C. als hoofdzetel en benoemt zij Brent W. Landau als de voor deze website verantwoordelijke advocaat.

Verenigd Koninkrijk

Hausfeld & Co. LLP is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd in de Staat New York. Het is geautoriseerd en gereguleerd door de 'Solicitors Authority' in Engeland en Wales met nummer 513826 en heeft als hoofdkantoor adres: 12 Gough Square, Londen, EC4A3DW. Het heeft vertegenwoordigingskantoren in Brussel, Parijs en Stockholm.

 • Wij gebruiken het woord ‘partner’ voor zowel vennoten van Hausfeld & Co. LLP als andere werknemers die als partner zijn aangewezen. Een overzicht van partners staat op deze website vermeld en is beschikbaar ter inzage op het adres 12 Gough Square, London EC4A 3DW, Groot-Brittannië.
 • Hausfeld & Co LLP is niet geautoriseerd door de Financial Conduct Authority (‘FCA’) om beleggingsadvies te verstrekken. Hausfeld & Co is wel opgenomen in het Register dat door de FCA wordt bijgehouden -  onder referentienummer LS 513826 - waardoor het ons is toegestaan verzekeringsbemiddelingsactiviteiten te verrichten en advies en bijstand te verlenen bij het afsluiten en beheren van verzekeringscontracten, voor zover deze verband houden, of een aanvulling vormen, op onze diensten inzake geschillenbeslechting. Het register kan hier worden ingezien. Dit onderdeel van onze activiteiten, met inbegrip van regelingen voor klachten of verhaal als er iets fout gaat, is geautoriseerd en gereguleerd door de SRA. 
 • De verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hausfeld & Co LLP is afgesloten bij Endurance Worldwide Insurance Limited, 1st Floor, 2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, Groot-Brittannië, onder polisnummer PI21SOM0557.
 • Hausfeld & Co is geregistreerd in het gegevensbeschermingsregister van het VK Information Commissioner's Office onder registratienummer Z1953172.
 • Hausfeld & Co LLP is geregistreerd voor BTW-doeleinden in het VK onder BTW-registratienummer GB 975 248776.
 • Ons meest recente diversiteitsonderzoek van 2023.

Klachtenbeleid

We zetten ons in voor juridische dienstverlening van de hoogste kwaliteit. Indien u niet tevreden bent over enig aspect van onze dienstverlening, laat het ons onmiddellijk weten zodat we kunnen proberen eventuele klachten zo snel mogelijk op te lossen. In eerste instantie kan het nuttig zijn om uw bezorgdheid te bespreken met de partner die verantwoordelijk is voor uw zaak en we zullen ons best doen om eventuele problemen op te lossen.

Als u een formele klacht wilt indienen, kan u dit doen volgens Hausfeld’s klachtenbeleid.

Legal Ombudsman 

Als we de klacht niet kunnen oplossen, kunt u de kwestie voorleggen aan de Legal Ombudsman, die uw klacht onafhankelijk zal bekijken. Alvorens een klacht voor onderzoek te aanvaarden, zal de ombudsman nagaan of u eerst geprobeerd heeft uw klacht op te lossen. U moet uw klacht indienen bij de ombudsman: 

 • binnen zes maanden na ontvangst van ons definitieve antwoord op uw klacht en
 • niet meer dan 1 jaar na het handelen / verzuim waarop uw klacht betrekking heeft of 
 • niet meer dan 1 jaar nadat u redelijkerwijze had moeten weten dat er reden tot klagen was.

Voor meer informatie over de legal ombudsman:

 • bezoek hun website 
 • bel 0300 555 0333 tussen 9.00 h en 17.00 h uur of +44 121 245 3050 wanneer u van buiten het Verenigd Koninkrijk belt 
 • email enquiries@legalombudsman.org.uk 
 • schrijf naar Legal Ombudsman Postbus 6806, Wolverhampton, WV1 9WJ.

Solicitors Regulation Authority 

Hausfeld & Co staat onder het toezicht van de Solicitors Regulation Authority (‘SRA’). De regels van de SRA kunnen worden ingezien in hun handboek. De SRA kan u ook helpen als u zich zorgen maakt over onze handelswijze, bijvoorbeeld voor zaken zoals oneerlijkheid, het wegnemen of verliezen van je geld of het oneerlijk behandelen vanwege je leeftijd, een handicap of andere eigenschap.

 • Informatie is te vinden op hun website.
 • De SRA is ook telefonisch bereikbaar op 0370 606 2555 (of +44 121 329 6800 indien u belt vanuit het buitenland naar het Verenigd Koninkrijk), of per post aan Solicitors Regulation Authority, The Cube, 199 Wharfside Street, Birmingham, B1 1RN.

Nederland 

Hausfeld Advocaten, een Nederlandse maatschap geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 61536164, verricht diensten vanuit het kantoor in Amsterdam.

De in dit dossier genoemde advocaten zijn geregistreerd in een praktijkgebied in het register van rechtsgebieden van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op basis van deze registratie zijn zij verplicht om per kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen in elk geregistreerd praktijkgebied conform de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde normen.

Contactgegevens Hausfeld Advocaten

Sarphatikade 14
Amsterdam 1017 WV
Netherlands

Telefoonnummer
+31 20 520 7565

Fax nummer
+31 20 524 1470

E-mail
info.nl@hausfeld.com

BTW nummer
854380346B01

Algemene voorwaarden
U kunt hier onze algemene voorwaarden vinden in Engels of Nederlands.

Klachtenprocedure
U kunt hier onze klachtenprocedure vinden in Engels of het Nederlands.

Verificatie van identiteit cliënten

Als gevolg van geldende Nederlandse regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) zijn Nederlandse advocatenkantoren verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Als u vragen hebt over deze verplichting kunt u dit bespreken met uw contactpersoon bij Hausfeld Advocaten Zie voor meer informatie de website van het Bureau Financieel Toezicht

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van Hausfeld Advocaten zijn verzekerd onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via Mutsaerts Assuradeuren B.V., Ringbaan West 240, Tilburg, die voldoet aan de eisen van de Orde van Advocaten. Meer informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u vinden in de verzekeringsverklaring.

Beroepsorganisatie

De advocaten van Hausfeld Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en zijn onderworpen aan de beroepsregels van de Orde. De wet- en regelgeving, inclusief beroepsregels, die op advocaten van toepassing zijn, zijn beschikbaar op de website van de Orde van Advocaten. Zie Dutch Bar Association - Nederlandse Orde van Advocaten

Duitsland

Hausfeld Rechtsanwälte LLP, een in New York gevestigde limited liability partnership, verricht diensten vanuit kantoren in Berlijn en Düsseldorf.

Adviesdiensten in Duitsland worden verleend door Hausfeld Rechtsanwälte LLP. Hausfeld Rechtsanwälte LLP is een Limited Liability Partnership naar het recht van de staat New York en is geregistreerd in New York, USA, Department of State, Divison of Corporations, State Records & Uniform Commercial Code, onder registratienummer 150928000675 en is ingeschreven in het partnerschapsregister van de rechtbank van Charlottenburg (Duitsland) onder nummer PR 1068 B. Het hoofdkantoor van Hausfeld Rechtsanwälte LLP is gevestigd te Berlijn.

Contactgegevens:

Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin

T +49 30 322 903 001
F +49 30 322 903 100
info@hausfeld.com
VAT (Umsatzsteuer) ID: DE303392495

Authorized representative of Hausfeld Rechtsanwälte LLP: Alex Petrasincu

Gevolmachtigd vertegenwoordiger van Hausfeld Rechtsanwälte LLP: Alex Petrasincu

Verantwoordelijke voor de redactionele inhoud in de zin van paragraaf 55 lid 2 van het Duitse Staatsverdrag inzake omroep- en telemedia-activiteiten (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien): Alex Petrasincu, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin

Beroepscategorie en bevoegde ordes:

Voor zover niet anders is aangegeven zijn alle in de Duitse Bondsrepubliek toegelaten advocaten van Hausfeld Rechtsanwälte LLP in Duitsland toegelaten de rechtspraktijk uit te oefenen als advocaat. Zij zijn lid van de Orde van Advocaten van hun respectievelijke vestigingsplaats, die voor hen als toezichthouder verantwoordelijk is.

Orde van Advocaten te Berlijn (Rechtsanwaltskammer Berlin)
Orde van Advocaten te Dusseldorp (Rechtsanwaltskammer Düsseldorf)

De toelatingsgegevens van de individuele advocaten kunnen worden verkregen bij de Duitse federale Orde van Advocaten, de Bundesrechtsanwaltskammer.

Voor de overige praktijkbeoefenaars van Hausfeld Rechtsanwälte LLP luiden de beroepscategorieën en bevoegde ordes als volgt:

Advocaten naar Engels recht - Law Society of England and Wales
Attorneys at Law (New York) – New York State Unified Court System 
Attorneys at Law (Washington DC) – District of Columbia Bar 
Attorneys at Law (Pennsylvania) – Disciplinary Board of the Supreme Court of Pennsylvania 
Attorneys at Law (New Jersey) – New Jersey Courts

Beroepsregelingen:

De advocaten van Hausfeld Rechtsanwälte LLP zijn onderworpen aan de Duitse federale Wet op de advocatuur (Bundesrechtsanwaltsordnung) (BRAO), de Duitse Professionele gedragscode voor advocaten (Berufsordnung der Rechtsanwälte) (BORA), de Duitse Regels voor gespecialiseerde advocaten (Fachanwaltsordnung) (FAO), de Duitse Wet op de advocatenhonoraria (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (RVG), de Gedragscode voor Europese advocaten in de Europese Unie (CCBE) en de Duitse wet inzake de werkzaamheden van Europese advocaten in Duitsland (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland) (EuRAG). Bovenstaande regelingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Duitse federale Orde van Advocaten, de Bundesrechtsanwaltskammer, (www.brak.de) onder het kopje ‘Berufsrecht’.

Voor de overige praktijkbeoefenaars van Hausfeld Rechtsanwälte LLP zijn de volgende beroepsregelingen van toepassing:

Advocaten naar Engels recht – Gedragscode for Solicitors (Solicitors’ Code of Conduct), regels inzake derdenrekeningen (Solicitors’ Accounts Rules), Solicitors’ Financial Services Rules, Solicitors’ Indemnity Insurance Rules
Attorneys at Law (New York) – New York Rules of Professional Conduct
Attorneys at Law (Washington DC) - DC Rules of Professional Conduct 
Attorneys at Law (Pennsylvania) – The Pennsylvania Rules of Professional Conduct
Attorneys at Law (New Jersey) - New Jersey Rules of Professional Conduct

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: HDI Versicherung AG, HDI-Platz, 30659 Hannover
Polisnummer: V-072-056-613-0

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting:

Bij geschillen tussen advocaten en hun cliënten kan een beroep worden gedaan op de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsregeling van de Orde van Advocaten van Berlijn of bij het Bureau voor Geschillenbeslechting van de federale Orde van Advocaten, de Streitschlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft bei der Bundesrechtsanwaltskammer, dat via internet kan worden gevonden op de website van de federale Orde van Advocaten op e-mail schlichtungsstelle@brak.de.