<p><strong>THOUGHTFUL APPROACH.</strong><br /><strong>ESTABLISHED EXPERTISE.</strong></p>

PRIVACYBELEID

THOUGHTFUL APPROACH.
ESTABLISHED EXPERTISE.

Privacybeleid

Hausfeld zet zich in voor de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers, onze klanten, externe dienstverleners en andere zakelijke contacten. Dit beleid bevat informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen in het kader van onze zakelijke activiteiten en de maatregelen die wij zullen gebruiken om de veiligheid ervan te beschermen.

Door onze website te gebruiken of anderszins met ons te corresponderen, stemt u in met onze verzameling, gebruik, openbaarmaking en internationale overdracht van alle persoonlijke informatie die u verkiest te verstrekken onder de voorwaarden van dit Privacybeleid zoals hieronder uiteengezet. Wanneer u ons inschakelt om juridische diensten te verlenen, zullen wij u afzonderlijk een exemplaar van ons privacybeleid voor cliënten verstrekken, dat op die relatie van toepassing zal zijn.

Wanneer wij over persoonsgegevens beschikken, zal Hausfeld optreden als een voor de verwerking verantwoordelijke en verantwoordelijk zijn voor het bepalen van het toegestane doel, de omvang en de middelen van elke verwerking van die gegevens. Dit beleid wordt vastgesteld door elk van de Hausfeld-entiteiten, Hausfeld LLP in de Verenigde Staten, Hausfeld Rechtsanwälte LLP in Duitsland, Hausfeld & Co. LLP in het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Stockholm, en Hausfeld Advocaten in Amsterdam. Uw gegevens zullen worden beheerd door de Hausfeld-entiteit in uw rechtsgebied, aan wie een verzoek om inlichtingen is gericht of die anderszins diensten verleent, een contract sluit of met u communiceert.

U hebt te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, de inhoud ervan te verifiëren of te verzoeken dat deze gegevens worden bijgewerkt, beperkt of gewist, zoals hieronder wordt uitgelegd.

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet:

 1. De soorten persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en het doel ervan
 2. De gronden waarop wij persoonsgegevens kunnen verwerken
 3. Wanneer wij persoonsgegevens met derden kunnen delen
 4. Hoe wij de persoonsgegevens waarover wij beschikken beschermen en opslaan
 5. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar het buitenland kunnen overdragen
 6. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
 7. Uw rechten: om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, het gebruik ervan te beperken en/of het wissen ervan aan te vragen
 8. Wijzigingen in dit privacybeleid
 9. Hoe kunt u contact met ons opnemen

1. De soorten persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen en het doel ervan

 • Gegevens die u aan ons verstrekt: U kunt ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer u aan ons wordt voorgesteld, persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via sociale media of onze website. Dit kan informatie omvatten die kan worden gebruikt om u te identificeren of die wij aan u kunnen koppelen, waaronder uw naam, contactgegevens, functietitel en eventuele bijbehorende organisatie en alle andere informatie die Hausfeld kan gebruiken om u te identificeren in relatie tot onze diensten. Deze informatie kan in de volgende categorieën vallen:
  • Correspondentie, evenementen en updates - wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in of betrekking heeft op communicatie die u naar ons verzendt of anderszins aan ons verstrekt, onder meer ten behoeve van de inschrijving op onze nieuwsbrieven en andere publicaties; registratie voor seminars en andere evenementen, werving, het bijhouden van onze lijst met contactpersonen en andere doeleinden.
  • Vragen in verband met onze diensten - wij kunnen de informatie verwerken die u ons verstrekt in een aanvraag waarin u aangeeft geïnteresseerd te zijn in onze diensten of een functie bij het kantoor, met inbegrip van de inhoud van uw aanvraag en eventuele contactgegevens. Wij verwerken deze gegevens om te reageren op uw aanvraag en om u waar nodig op de hoogte te houden van onze diensten, tenzij u aangeeft dat u niet langer van ons wenst te horen.
  • Contractinformatie - wanneer wij een contract sluiten om juridische diensten aan u te verlenen of voor de levering van diensten van derden aan het kantoor, kunnen wij persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden van dat contact en onze gerelateerde zakelijke diensten. Dit kan persoonlijke informatie omvatten die is opgenomen in contractgerelateerde correspondentie, gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van het contract en/of transactiegegevens en bankrekeninginformatie ten behoeve van het leveren en ontvangen van diensten, het verrichten van betalingen en het bijhouden van registers.
 • Informatie die wij online verzamelen: U bent niet verplicht om persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u op onze website surft, tenzij u ervoor kiest om contact met ons op te nemen en vrijwillig informatie aan ons te verstrekken, maar bepaalde gegevens kunnen automatisch worden verstrekt over uw gebruik van de website. Dit kan onder meer het browsertype, het besturingssysteem en het IP-adres van uw computer zijn, evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek, de geografische locatie en informatie over uw navigatie en gebruik van de website en het patroon en de duur van het gebruik en eventuele verwijzingsbronnen. Deze gegevens, verkregen via Google Analytics, worden geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat zij geen persoonsgegevens bevatten aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Deze informatie zal worden gebruikt voor de evaluatie van het gebruik van de site, de beoordeling en verbetering van de prestaties van de site en de verbetering van de functionaliteit en de diensten die wij kunnen aanbieden, en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden. Wij kunnen deze informatie delen met derden die zijn aangesteld om ons te helpen bij het onderhoud, de werking en de analyse van het gebruik van onze website. Voor meer informatie over hoe wij Cookies gebruiken en de keuzes die u mogelijk hebt, verwijzen wij u naar ons Cookiesbeleid.
 • Informatie die we verzamelen uit bronnen van derden: Wij kunnen informatie over u verkrijgen uit andere openbare bronnen of door introductie door derden, die wij kunnen gebruiken om ons te helpen onze dossiers bij te werken en te analyseren, potentiële nieuwe cliënten te identificeren en voor nalevings- en regelgevende controles.

2. De gronden waarop wij persoonsgegevens kunnen verwerken

Wij beroepen ons op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor deze zijn verkregen:

 • Uitvoering van een contract - dit kan worden ingeroepen voor het uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u of uw organisatie of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u. Dit kan de verwerking inhouden van persoonsgegevens die zijn verstrekt in correspondentie, bij verzoeken om inlichtingen en ten behoeve van contracten en transacties.
 • Toestemming - wanneer u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het gebruik van informatie voor een specifiek doel, met inbegrip van inschrijving op onze nieuwsbrieven, updates of uitnodiging voor evenementen.
 • Gerechtvaardigde belangen - waar verwerking noodzakelijk is voor de doeleinden van onze gerechtvaardigde belangen of die van derde ontvangers die uw persoonlijke gegevens ontvangen, mits deze belangen niet zwaarder wegen dan uw eigen belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Hierop kan een beroep worden gedaan met het oog op:
  • het beantwoorden van correspondentie en vragen en het ontwikkelen van onze zaken met geïnteresseerde partijen en het onderhouden van contacten;
  • het gebruik van transactiegegevens met het oog op het verrichten en ontvangen van betalingen en het innen van schulden, indien nodig
  • analyse van bedrijfsgegevens om de doeltreffendheid van onze diensten te beoordelen
  • het opsporen, voorkomen en reageren op daadwerkelijke of potentiële fraude of andere illegale activiteiten of inbreuk op intellectuele eigendom;
  • verwerking van persoonsgegevens waarover wij beschikken voor de werking van onze IT- en gegevensbeveiligingssystemen, met inbegrip van back-ups van elementen van onze IT-systemen of databases die persoonsgegevens bevatten, om de veerkracht van onze IT-systemen en de integriteit en herstelbaarheid van onze gegevens te waarborgen; en
  • de verwerking van persoonsgegevens waarover wij beschikken met het oog op de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten en die van anderen in verband met rechtsvorderingen.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen of bescherming van vitale belangen - wij kunnen de persoonsgegevens waarover wij beschikken verwerken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het bijhouden van gegevens en wettelijke vereisten of om de vitale belangen van de betrokkene of een andere persoon te beschermen.

3. Wanneer wij persoonsgegevens met derden kunnen delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden delen met derden:

 • met onze werknemers, partners en consultants en met andere Hausfeld-entiteiten (waarvan u de details kunt vinden in onze Juridische kennisgeving) op vertrouwelijke basis, indien dit nodig is voor het verlenen van onze juridische diensten, interne administratie, facturering, naleving en rapportage, het promoten van onze evenementen en diensten en andere zakelijke doeleinden;
 • wanneer wij u juridische diensten verlenen, met externe leveranciers ten behoeve van onze diensten op het gebied van procesvoering
 • met externe leveranciers die de diensten hosten waarop onze gegevens worden opgeslagen, onze IT- en marketingconsultants en andere leveranciers van zakelijke en administratieve diensten, waaronder incasso
 • met externe leveranciers ten behoeve van het witwassen van geld en andere nalevings- en referentiecontroles en andere fraude- en misdaadpreventiedoeleinden
 • met onze verzekeraars en professionele adviseurs voor zover dit noodzakelijk is voor het verkrijgen en handhaven van verzekeringsdekking, het inwinnen van professioneel advies, het beheer van juridische geschillen en het bijhouden van boekhoudkundige bescheiden en financiële controles; en
 • met elke derde partij aan wie wij rechten of verplichtingen overdragen of noveren of aan wie een deel van ons bedrijf wordt verkocht of overgedragen aan of geïntegreerd met een andere organisatie.

Alle informatie die wij delen met derde partijen zal worden verwerkt volgens contractuele afspraken die wij hebben gemaakt en die vereisen dat de gegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies voor gespecificeerde doeleinden en de toepasselijke wetgeving.

Hausfeld behoudt zich tevens het recht voor om informatie waarover het beschikt indien nodig openbaar te maken: a) aan bevoegde rechtbanken, rechtshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of regelgevende instanties, indien de wet- of regelgeving of een overheidsinstantie of rechtshandhavingsinstantie dit vereist; en b) ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere persoon.

4. Hoe beschermen en bewaren wij de persoonsgegevens waarover wij beschikken?

Wij gebruiken administratieve, technische en fysieke maatregelen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden, in overeenstemming met onze interne procedures om deze te beschermen tegen onopzettelijk verlies, wijziging, gebruik, toegang of openbaarmaking op ongeoorloofde wijze. Persoonsgegevens kunnen worden bewaard op onze datatechnologiesystemen, die van onze externe contractanten en/of in papieren bestanden. Wanneer wij informatie delen met derden, zullen wij een schriftelijke bevestiging krijgen dat zij de gegevens op dezelfde wijze zullen beschermen met passende waarborgen.

Hoewel wij ons best doen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en uitsluitend gebruik maken van gerenommeerde dienstverleners, kan helaas geen enkel informatiesysteem 100% veilig zijn en kunnen wij de absolute veiligheid van uw informatie niet garanderen. In het bijzonder zijn wij niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft via netwerken die wij niet controleren, met inbegrip van het internet en draadloze netwerken. Wij beschikken over procedures om elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte brengen van een inbreuk waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Als u een link volgt van onze website naar een website van een derde partij of zaken doet met een entiteit van een derde partij waarnaar op de website wordt verwezen, moet u zich ervan bewust zijn dat derden hun eigen privacyvoorwaarden hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor hun gebruik van persoonsgegevens die u met hen deelt en dat u ervoor moet zorgen dat u het beleid van die derde partij hebt gelezen en begrepen.

5. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar het buitenland kunnen overdragen

Aangezien Hausfeld wereldwijd opereert, kunnen wij uw persoonsgegevens naar het buitenland overdragen voor opslag of verwerking indien dit vereist is voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden, met inbegrip van een van de landen waarin Hausfeld en zijn gelieerde ondernemingen, agenten of contractanten kantoren hebben. Wanneer wij dit doen, zullen wij de toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten naleven en passende waarborgen nemen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer wij gebruik maken van externe dienstverleners, zullen wij vertrouwelijkheidsovereenkomsten opstellen, met inbegrip van passende gegevensbeschermingsverplichtingen.

Voor gebruikers van deze website die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ("VK/EER"), dient u zich ervan bewust te zijn dat de informatie die u aan Hausfeld verstrekt, kan worden doorgegeven aan landen buiten het VK/EER (inclusief de Verenigde Staten) die niet altijd dezelfde standaard van gegevensbescherming hebben als de landen binnen het VK/EER. Met het oog op de verwerking van uw gegevens zullen wij zorgen voor een gegevensbeschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan het minimumniveau binnen het VK/EER, met inbegrip van het aangaan van de EU-standaardcontractbepalingen, of door andere soortgelijke beschermingsmaatregelen.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden gewist wanneer ze niet langer redelijkerwijs nodig zijn voor de toegestane doeleinden waarvoor ze worden bewaard of wanneer u uw toestemming intrekt (indien van toepassing) en wij niet wettelijk verplicht of anderszins toegestaan zijn om de gegevens te blijven bewaren. Waar nodig zullen wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit nodig kan zijn voor Hausfeld om juridische claims in te dienen of te verdedigen of anderszins haar rechten of die van derden te doen gelden tot het einde van de relevante bewaarperiode of totdat eventuele claims zijn opgelost. Wij zullen persoonsgegevens ook bewaren wanneer dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, regelgevingsvereisten en rapportageverplichtingen. Wij kunnen gegevens ook bewaren in back-upsystemen die zijn opgezet om de integriteit van onze IT-systemen gedurende de minimale bewaartermijnen te handhaven.

7. Uw rechten: uw persoonsgegevens inzien, bijwerken, het gebruik ervan beperken en/of het wissen ervan vragen

Als u niet langer updates en mededelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen naar de hieronder vermelde contactgegevens.

Hausfeld heeft een wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat alle informatie die u verstrekt accuraat en actueel blijft en wij verzoeken u contact met ons op te nemen om uw informatie bij te werken of te corrigeren als deze verandert of als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben verzameld onnauwkeurig is. Afhankelijk van de lokale wetgeving, heeft u te allen tijde het recht

 • om details te vragen over alle categorieën van persoonlijke gegevens die wij over u hebben, de doeleinden waarvoor wij de gegevens verwerken en eventuele derden met wie de gegevens worden gedeeld. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van de gegevens bezorgen;
 • ons te vragen de persoonsgegevens waarover wij beschikken bij te werken of te corrigeren, bezwaar te maken tegen of ons te verzoeken de verwerking van die persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te beperken. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden en elke toestemming die u ons eerder hebt gegeven, op elk moment intrekken door ons daarvan in kennis te stellen via een e-mail aan dataprivacy@hausfeld.com of via de andere contactgegevens hieronder. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van de gegevens voor andere doeleinden, zullen wij dit niet doen, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, waaronder het voldoen aan wettelijke verplichtingen en ten behoeve van juridische claims;
 • wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, kunt u het recht hebben om te verzoeken dat deze worden gewist, maar dit kan terzijde worden geschoven wanneer de gegevens nodig zijn voor andere doeleinden, waaronder het voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met mogelijke rechtsvorderingen;
 • wanneer wij persoonsgegevens bewaren met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract met u en de verwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt, kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen in een gangbaar formaat, zodat zij kunnen worden overgedragen aan een alternatieve derde leverancier, mits dit geen negatieve gevolgen zou hebben voor de rechten en vrijheden van anderen;
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Details over de relevante autoriteit in verband met elk van de Hausfeld-entiteiten worden hieronder verstrekt.

Indien u een van uw rechten in verband met uw persoonsgegevens wenst uit te oefenen, kunt u per e-mail of per post contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien en bijwerken om eventuele wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, wijzigingen in toepasselijke wettelijke vereisten of richtlijnen weer te geven. Wij zullen het bijgewerkte Privacybeleid op onze website publiceren en u dient deze pagina regelmatig te bekijken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

Van tijd tot tijd kan Hausfeld aanvullende diensten aanbieden via aanvullende webpagina's of via afzonderlijke websites die aan deze website zijn gekoppeld. In sommige gevallen kunnen op dergelijke aanvullende diensten andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, met inbegrip van het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u ervoor kiest dergelijke diensten te gebruiken en voor dit doel persoonlijke informatie te verstrekken, zullen wij u vragen in te stemmen met dergelijke alternatieve gebruiksvoorwaarden en het gebruik van uw informatie voor het aangegeven doel. Tenzij anders vermeld, zijn dergelijke alternatieve gebruiksvoorwaarden van toepassing ter aanvulling van dit Privacybeleid.

U kan ons contacteren 

Indien u verdere informatie wenst, gelieve ons te contacteren met uw vragen of suggesties. 

USA

 • via email naar dataprivacy@hausfeld.com or
 • met de post naar de Data Manager, Hausfeld LLP, 888 16th Street, NW, Suite 300, Washington DC 20006, USA.

Germany:

 • via email naar datenschutz@hausfeld.com or
 • via post te zenden naar de Data Protection Officer, Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Walter-Benjamin-Platz 6, 10629 Berlin, Germany.

UK/Belgium/France/Stockholm

 • via email naar dataprivacy@hausfeld.com or
 • met de post naar de Data Manager, Hausfeld & Co. LLP, 12 Gough Square, London, EC4A3DW

Hausfeld & Co is geregistreerd als een a data controleerder in het 'Data Protection Register' van de UK 'Information Commissioner’s Office', met het registratie nummer Z1953172. De Informatie Commissionaris is bereikbaar via hun website https://ico.org.uk of per telefoon op 0044 (0)303 123 1113.

Amsterdam

 • via email naar dataprivacy@hausfeld.com or
 • met de post naar de Data Manager, Keizersgracht 62-64, 1015 CS Amsterdam, Nederland.