Skip to main content

Ontkenning

Juridische informatie

Gebruiksvoorwaarden website

Toegang tot dit website, daaronder inbegrepen alle publicaties en overige inhoud, wordt verleend onder de volgende voorwaarden, waaraan u gebonden bent door het website te betreden.

Voorbehoudsbepaling

 • Het materiaal op dit website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet worden beschouwd als juridisch advies.
 • De getoonde informatie is niet bedoeld om juridisch advies te vervangen of als alternatief daarvoor te dienen. Gelieve geen actie te ondernemen op basis van informatie op deze website zonder uw eigen passend juridisch advies te verkrijgen. Het inschakelen van een advocaat is een belangrijke beslissing die niet alleen mag worden gebaseerd op één enkele bron van informatie, met inbegrip van de inhoud op deze website. U kunt ons vragen om u aanvullende informatie over ons toe te sturen.
 • Dit website is niet bedoeld om een relatie tussen u en een advocaat te creëren en communicatie via deze website brengt geen verhouding tussen advocaat en cliënt tot stand. Tenzij en totdat wij een formele relatie tussen advocaat en cliënt relatie zijn aangegaan dient u geen vertrouwelijke informatie te sturen via deze website danwel via een op deze website geplaatst e-mailadres.
 • Als u met ons communiceert via e-mail via de 'Contact' pagina op deze website in verband met een zaak waarvoor wij u reeds vertegenwoordigen, vergeet dan niet dat dergelijke overdrachten niet zijn beveiligd. U moet ook vermijden om gevoelige of vertrouwelijke berichten te sturen, tenzij deze voldoende beveiligd zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ongeoorloofde toegang door derden en/of corruptie door derden aan Hausfeld verstuurde data.
 • Artikelen en andere publicaties zijn actueel op de dag van hun publicatie en weerspiegelen niet noodzakelijk de huidige stand van het recht. Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de inhoud juist is, kunnen wij de nauwkeurigheid en volledigheid ervan niet garanderen. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens gebruikers of jegens derden met betrekking tot het gebruik van het materiaal of de inhoud ervan of voor fouten of weglatingen. Verwijzing of toegang tot andere websites op pagina’s van dit website dienen uitsluitend ter informatie, en Hausfeld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig materiaal op die websites waarnaar wordt verwezen.

Over Hausfeld

 • Hausfeld is een wereldwijd advocatenkantoor dat actief is via drie afzonderlijk onderscheiden en onder toezicht staande rechtspersonen, die elk juridische en andere diensten verstrekken aan cliënten, volgens de toepasselijke wetgeving van de jurisdicties waarin zij werkzaam zijn. In landen waar Hausfeld niet zelf direct aanwezig is worden de juridische diensten verleend in samenwerkingsverbanden met plaatselijke advocatenkantoren.
 • Gebruik van de naam ‘Hausfeld’ en termen of uitdrukkingen zoals ‘kantoor’, ‘advocatenkantoor’ of ‘internationale rechtspraktijk’ dient alleen het gemak en houdt niet in dat de eenheden binnen Hausfeld samen een partnerschap vormen of van elkaar de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het handelen of nalaten van de ander. De juridische aansprakelijkheid voor het verlenen van diensten aan cliënten wordt vastgelegd in de voorwaarden die van toepassing zijn op de opdrachten die worden aangegaan tussen cliënten en de betrokken eenheid. Deze zijn van toepassing voor het bepalen van de aansprakelijkheid voor de verleende diensten. Bij ontstentenis van de specifieke overeenkomst en de toestemming van elke eenheid is geen enkele eenheid van Hausfeld aansprakelijk voor het handelen of nalaten van enige andere eenheid van Hausfeld, noch zijn zij bevoegd om verplichtingen aan te gaan jegens een andere eenheid van Hausfeld of om deze(n) anderszins te verplichten.
 • HAUSFELD® is geregistreerd in de Verenigde Staten van Amerika en in de Europese Unie als een handelsnaam van Hausfeld LLP.

Verenigde Staten van Amerika

Hausfeld LLP, een in het District of Columbia gevestigde commanditaire vennootschap (‘limited liability partnership’), oefent een rechtspraktijk uit in verschillende rechtsgebieden van de Verenigde Staten van Amerika.

 • Adverteren door Advocaten. Eerdere resultaten garanderen geen vergelijkbare uitkomst.
 • Het materiaal op dit website is geen uitnodiging in een Staat waar onze advocaten niet zijn toegelaten en niet bevoegd zijn om de rechtspraktijk uit te oefenen.
 • Voor zover de regels van de Balie van de Staat van uw rechtsgebied ons ertoe verplichten een hoofdzetel en/of één enkele advocaat aan te wijzen die verantwoordelijk is voor deze website, benoemt Hausfeld LLP haar kantoor te Washington, D.C. als hoofdzetel en benoemt zij Brent W. Landau als de voor deze website verantwoordelijke advocaat.

Verenigd Koninkrijk

Hausfeld & Co. LLP, een in New York gevestigde commanditaire vennootschap (‘limited liability partnership’), is toegelaten door en onder toezicht van de Solicitors Regulation Authority ("SRA") om diensten als advocaten in Engeland en Wales (onder het nummer 513826), te verrichten vanuit de kantoren in Londen, Brussel en Parijs.

 • Wij gebruiken het woord ‘partner’ voor zowel vennoten van Hausfeld & Co. LLP als andere werknemers die als vennoot zijn aangewezen. Een overzicht van vennoten staat op dit website vermeld en is beschikbaar ter inzage op het adres 12 Gough Square, London EC4A 3DW, Groot-Brittannië.
 • Hausfeld & Co LLP is niet gemachtigd door de Financial Conduct Authority (‘FCA’) om beleggingsadvies te verstrekken. Hausfeld & Co staat wel vermeld in het Register dat door de FCA wordt onderhouden -  onder referentienummer LS 513826 - dat het de toelating heeft om verzekeringsbemiddelingsactiviteiten te verrichten en advies en bijstand te verlenen bij het afsluiten en beheren van verzekeringscontracten, voor zover deze verband houden, of een aanvulling vormen, met de diensten inzake geschillenbeslechting. Het register kan worden ingezien op http://www.fsa.gov.uk/register/epfSearchForm.do. Dit onderdeel van onze activiteit, met inbegrip van regelingen voor klachten of verhaal als er iets fout loopt, is toegelaten en gereglementeerd door de SRA. 
 • De verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hausfeld & Co LLP wordt gedekt door Endurance Worldwide Insurance Limited, 1st Floor, 2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, Groot-Brittannië, onder polisnummer PI18END1305.
 • Hausfeld & Co is geregistreerd in het gegevensbeschermingsregister van het Britse Information Commissioner's Office onder registratienummer Z1953172.
 • Hausfeld & Co LLP is geregistreerd voor BTW-doeleinden in het VK onder BTW-registratienummer GB 975 248776.
 • Ons meest recente diversiteitsonderzoek van 2017 is hier beschikbaar.

Klachtenbeleid

We zetten ons in voor een juridische dienstverlening van de hoogste kwaliteit. Indien u niet tevreden bent, laat het ons onmiddellijk weten. In een eerste instantie kan het nuttig zijn om uw bezorgdheid te bespreken met de partner die verantwoordelijk is voor uw zaak en we zullen ons best doen om eventuele problemen op te lossen.

Als u een formele klacht wilt indienen, kan u dit doen volgens Hausfeld’s klachtenbeleid, hier beschikbaar en uitgelegd.

Juridische Ombudsman 

Als we de klacht niet kunnen oplossen, kunt u de kwestie voorleggen aan de juridische ombudsman, Legal Ombudsman, die uw klacht onafhankelijk zal bekijken. Alvorens een klacht voor onderzoek te aanvaarden, zal de ombudsman controleren of u eerst geprobeerd heeft uw klacht op te lossen.

U moet uw klacht indienen bij de ombudsman: 

 • binnen zes maanden na ontvangst van ons definitieve antwoord op uw klacht en
 • niet meer dan 6 jaar na het handelen / verzuim waarop uw klacht betrekking heeft of 
 • niet meer dan 3 jaar nadat u redelijkerwijze had moeten weten dat er reden tot klagen was.

Voor meer informatie over de juridische ombudsman:

 • bezoek hun website 
 • bel 0300 555 0333 tussen 9.00 h en 17.00 h uur of +44 121 245 3050 wanneer u van buiten het Verenigd Koninkrijk belt 
 • email enquiries@legalombudsman.org.uk 
 • schrijf naar Legal Ombudsman Postbus 6806, Wolverhampton, WV1 9WJ.

Solicitors Regulation Authority 

Hausfeld & Co staat onder het toezicht van de Solicitors Regulation Authority (‘SRA’). De regels van deze instelling kunnen worden ingezien in hun handboek. De SRA kan u ook helpen als u zich zorgen maakt over ons gedrag, bijvoorbeeld voor zaken zoals oneerlijkheid, het nemen of verliezen van je geld of het oneerlijk behandelen vanwege je leeftijd, een handicap of ander kenmerk.

 • Informatie is te vinden op hun website.
 • De SRA is ook telefonisch bereikbaar op 0370 606 2555 (of +44 121 329 6800 indien u belt vanuit het buitenland naar het Verenigd Koninkrijk), of per post aan Solicitors Regulation Authority, The Cube, 199 Wharfside Street, Birmingham, B1 1RN.

Duitsland

Hausfeld Rechtsanwälte LLP, een in New York gevestigde commanditaire vennootschap (‘limited liability partnership’), verricht diensten vanuit kantoren in Berlijn en Düsseldorf.

Auteursrecht en gebruik

 • Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendom in of van het materiaal berusten uitsluitend bij Hausfeld.
 • Behalve zoals hieronder uiteengezet mag de inhoud en het materiaal op deze website niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, opgeslagen in een zoeksysteem, gedistribueerd of verzonden in welke vorm dan ook, of worden gebruikt voor publieke of commerciële doeleinden. U mag kopieën van pagina's of materiaal voor uw eigen persoonlijk gebruik of gebruik door anderen binnen uw organisatie afdrukken of downloaden, vooropgesteld dat a) de pagina of het materiaal volledig wordt gekopieerd, zonder wijzigingen of redigeren; b) de inhoud niet wordt gebruikt als deel van een ander werk of publicatie voor commerciële doeleinden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, niet wordt gebruikt voor enig wederrechtelijk gebruik, of niet wordt gebruikt op een wijze die Hausfeld of onze onderneming in een kwaad daglicht kan stellen; c) de inhoud niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming wordt gebruikt op een wijze die impliceert dat Hausfeld geassocieerd is met een derde partij of organisatie of dat Hausfeld deze derde partij of organisatie onderschrijft.
 • Hausfeld mag deze website zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde wijzigen, tijdelijk intrekken of beëindigen, voor onderhoud of om enige andere reden, en is niet aansprakelijk indien de website op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

Privacybeleid

Hausfeld streeft ernaar de privacy van de bezoekers van deze website te beschermen. Een kopie van ons privacybeleid is hier beschikbaar.

-----

Duitsland

Colofon

Adviesdiensten in Duitsland worden verleend door Hausfeld Rechtsanwälte LLP. Hausfeld Rechtsanwälte LLP is een Limited Liability Partnership naar het recht van de staat New York en is geregistreerd in New York, USA, Department of State, Divison of Corporations, State Records & Uniform Commercial Code, onder registratienummer 150928000675 en is ingeschreven in het partnerschapsregister van de rechtbank van Charlottenburg (Duitsland) onder nummer PR 1068 B. Het hoofdkantoor van Hausfeld Rechtsanwälte LLP is gevestigd te Berlijn.

Contactgegevens:

Hausfeld Rechtsanwälte LLP, Kurfürstendamm 218, 10719 Berlijn, Duitsland

Telefoon: +49 30 322 903 001

Telefax: +49 30 322 903 100

E-mail: info@hausfeld.com

BTW-nummer: DE303392495

Gevolmachtigd vertegenwoordiger van Hausfeld Rechtsanwälte LLP: Alex Petrasincu

Verantwoordelijke voor de redactionele inhoud in de zin van paragraaf 55 lid 2 van het Duitse Staatsverdrag inzake omroep- en telemedia-activiteiten (Staatsvertrag für Rundfunk und Telemedien): Alex Petrasincu, Kurfürstendamm 218, 10719 Berlijn, Duitsland

Beroepscategorie en bevoegde ordes:

Voor zover niet anders is aangegeven zijn alle in de Duitse Bondsrepubliek toegelaten advocaten van Hausfeld Rechtsanwälte LLP in Duitsland toegelaten de rechtspraktijk uit te oefenen als advocaat. Zij zijn lid van de Orde van Advocaten van hun respectievelijke vestigingsplaats, die voor hen als toezichthouder verantwoordelijk is.

Orde van Advocaten te Berlijn (Rechtsanwaltskammer Berlin)

Orde van Advocaten te Dusseldorp (Rechtsanwaltskammer Düsseldorf)

De toelatingsgegevens van de individuele advocaten kunnen worden verkregen bij de Duitse federale Orde van Advocaten, de Bundesrechtsanwaltskammer.

Voor de overige praktijkbeoefenaars van Hausfeld Rechtsanwälte LLP luiden de beroepscategorieën en bevoegde ordes als volgt:

Solicitors naar Engels recht - Law Society of England and Wales (http://www.lawsociety.org.uk),

Advocaten (Brussel) – Franstalige Brusselse Balie (http://www.barreaudebruxelles.info/index.php/fr/),

Attorneys at Law (New York) – New York Bar Association (http://www.nycourts.gov),

Attorneys at Law (Washington DC) – DC Bar Association (https://www.dcbar.org),

Attorneys at Law (Pennsylvania) – Pennsylvania Bar Association (http://www.pabar.org),

Attorneys at Law (New Jersey) – New Jersey Bar Association (http://tcms.njsba.com)

Beroepsregelingen:

De advocaten van Hausfeld Rechtsanwälte LLP zijn onderworpen aan de Duitse federale Wet op de advocatuur (Bundesrechtsanwaltsordnung) (BRAO), de Duitse Professionele gedragscode voor advocaten (Berufsordnung der Rechtsanwälte) (BORA), de Duitse Regels voor gespecialiseerde advocaten (Fachanwaltsordnung) (FAO), de Duitse Wet op de advocatenhonoraria (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) (RVG), de Gedragscode voor Europese advocaten in de Europese Unie (CCBE) en de Duitse wet inzake de werkzaamheden van Europese advocaten in Duitsland (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland) (EuRAG). Bovenstaande regelingen kunnen worden geraadpleegd op de website van de Duitse federale Orde van Advocaten, de Bundesrechtsanwaltskammer, (www.brak.de) onder het kopje ‘Berufsrecht’.

Voor de overige praktijkbeoefenaars van Hausfeld Rechtsanwälte LLP zijn de volgende beroepsregelingen van toepassing:

Solicitors naar Engels recht – Gedragscode voor Solicitors (Solicitors’ Code of Conduct), Regels inzake derdenrekeningen van Solicitors (Solicitors’ Accounts Rules), Solicitors’ Financial Services Rules, Solicitors’ Indemnity Insurance Rules (www.sra.org.uk/solicitors/code-of-conduct.page),

Advocaten (Brusselse Balie) – Codex deontologie voor advocaten (http://www.barreaudebruxelles.info/images/publications/recueil_codeon_rdb.pdf),

Attorneys at Law (New York) – New York Rules of Professional Conduct (http://www.nycourts.gov/attorneys/resources.shtml),

Attorneys at Law (Washington DC) - DC Rules of Professional Conduct (https://www.dcbar.org/bar-resources/legal-ethics/amended-rules/index.cfm),

Attorneys at Law (Pennsylvania) – http://www.pacode.com/secure/data/204/chapter81/s81.4.html,

Attorneys at Law (New Jersey) – http://tcms.njsba.com/personifyebusiness/LegalResources.aspx

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar: XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting:

Bij geschillen tussen advocaten en hun cliënten kan een beroep worden gedaan op de buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsregeling van de Orde van Advocaten van Berlijn of bij het Bureau voor Geschillenbeslechting van de federale Orde van Advocaten, de Streitschlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft bei der Bundesrechtsanwaltskammer, dat via internet kan worden gevonden op de website van de federale Orde van Advocaten op http://www.brak.de, e-mail schlichtungsstelle@brak.de.